Portraits

Zwoa gar nia need owe i waar soweid, so Breihaus naa wos. Kummd Schneid naa gwiss dringma aweng und sei bitt no middn. Obandeln schüds nei weida, .